สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


  1. Access Basic
    สอนการใช้งาน Access ในระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน Access ในขั้นสูงขึ้นต่อไป…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  2. Access Intermediate
    สอนการใช้งาน Access ในระดับขั้นกลางถึงระดับสูง เพื่อช่วยให้การใช้งาน Access ได้ดียิ่งขึ้นดูข้อมูลเพิ่มเติม