สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อลดเวลาการเรียนจากทั้งหมด 5 หลักสูตร

  (ปกติเรียนหลักสูตรละ 1 วัน โดยเรียนแค่ 2 วันเท่านั้น แทนที่จะเรียน 5 วัน) ได้แก่

  – Excel Intermediate

  – Excel Advance Function 1

  – Excel Inside Database

  – Excel Advance Technique 1

  – Excel Advance PivotTable 1

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Excel ในเรื่องของการ Group Data

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานที่เกี่ยวกับการจัดการกับ Window

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Excel ด้านการตรึงข้อมูลให้อยู่กับที่ในด้าน Row และ Column

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Custom List

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลหรือ Protect Data ในรูปแบบต่างๆ ของ Excel

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานที่เกี่ยวกับการ Sort Data แบบเจาะลึกเพื่อประโยชน์ในการจัดการข้อมูลได้หลากหลาย

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานที่เกี่ยวกับการสร้าง Subtotal

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานที่เกี่ยวกับการกรองข้อมูลหรือ Filter Data แบบเจาะลึกถึงขั้น Advanced เพื่อประโยชน์ในกรองข้อมูลได้หลากหลายตามที่ต้องการ

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานสูตร Function ต่างๆ

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานเทคนิคต่างๆ ของ Excel

 • เพื่อเรียนรู้การใช้งานการทำสรุปรายงานด้วย PivotTable


รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การจัดการ Group Data เพื่อให้มีความรวดเร็วในการมุมมองของการดูข้อมูลหรือพิมพ์ข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • การจัดการที่เกี่ยวกับ Window เพื่อสะดวกในมุมมองในการดูข้อมูลที่จอ เช่น สามารถดูข้อมูลได้หลายชีตพร้อมๆ กันในหน้าจอเดียว หรือการปรับมุมมองการแสดงข้อมูลให้มากหรือน้อยโดยไม่ต้องปรับขนาดของ Font เลย

 • การล็อคข้อมูลไม่ให้หายไปเมื่อทำการเลื่อนดูข้อมูลที่ด้านล่างของข้อมูล

 • การสร้าง Custom List ขึ้นเองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้การใช้งาน Excel สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • การป้องกันข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของ Excel

 • การจัดเรียงข้อมูลหรือการ Sort Data ในรูปแบบต่างๆ จนถึงขึ้น Advance

 • การสร้างผลรวมของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ด้วย Subtotal เพื่อหายอดรวมตั้งแต่ 1 ระดับจนถึงหลายระดับ อีกทั้งสะดวกในการปรับรูปแบบดูที่จอ หรือพิมพ์ข้อมูล

 • การกรองข้อมูลหรือการ Filter Data ในรูปแบบต่างๆ จนถึงขึ้น Advance รวมถึงการดึงข้อมูลออกมาจากการกรองข้อมูลที่ต้องการ เพื่อนำไปไว้ยังชีตใหม่หรือไฟล์ อย่างง่ายดาย

 • การเข้าใจวิธีการใช้งานของสูตรในสูตรต่างๆ อย่างเข้าใจง่ายๆ ซึ่งสามารถที่จะนำสูตรไปประยุกต์เข้ากับสูตรอื่นๆ ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

 • การใช้งานสูตรของการดึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ด้วยสูตร Vlookup

 • การใช้งานสูตรเรื่องการปรับตัวเลขของทศนิยมหรือจำนวนเต็มใหม่ตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

 • การใช้งานสูตร IF ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะใช้งาน IF หนึ่งตัวหรือการใช้งาน IF หลายตัวได้อย่างง่ายดาย

 • การนับจำนวนข้อมูลเฉพาะตัวเลข หรือเฉพาะตัวหนังสือ หรือการนับแบบมีเงื่อนไขตามที่ต้องการ

 • การหาผลรวมของข้อมูลเฉพาะตัวเลข หรือเฉพาะตัวหนังสือ หรือการหาผลรวมของข้อมูลแบบมีเงื่อนไขตามที่ต้องการ

 • การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับวันที่ เช่น ต้องการเรียงวันที่เดียวกัน หรือต้องการเรียงเดือนเดียวกัน หรือต้องการเรียงปีเดียวกัน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งปกติจะไม่สามารถเรียงข้อมูลไม่ได้ถ้าไม่ใช้สูตรช่วย

 • การหาอายุของวันที่ตั้งแต่เริ่มจนถึงวันที่ปัจจุบันว่าผ่านมากี่ปี กี่เดือน และกี่วัน อย่างง่ายดาย เช่น วันที่เข้างานของพนักงาน หรือวันที่สินค้าที่ผลิต หรือวันที่ในสต๊อคสินค้า

 • การแก้ปัญหาเมื่อสูตรแสดง Error โดยต้องการเปลี่ยนใหม่ไม่ให้แสดง Error

 • การใช้สูตรเช็คข้อมูลเพื่อต้องการทราบว่าข้อมูลเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือ และวิธีแก้ไข

 • การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ เช่น การแยกข้อมูล หรือการรวมข้อมูล โดยใช้สูตรต่างๆ เข้าช่วยจัดการ

 • การใช้เทคนิคต่างๆ ของ Excel เพื่อทำให้การใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • การตรวจสอบการคำนวณของสูตรได้ด้วยตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่

 • การปรับการคำนวณของ Excel ว่าต้องการให้คำนวณเฉพาะชีต หรือคำนวณทั้งไฟล์

 • การตรวจสอบแหล่งที่มาของตัวเลขว่ามาจากที่ใด หรือตัวเลขนั้นมีผลกับที่ใดต่อ ได้อย่างง่ายดาย

 • การตัดสูตรที่ยาวๆ ให้สั้งลง

 • การ Copy ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งแถว หรือแค่เซลเดียว ด้วยคลิกเดียว

 • การ Copy ข้อมูลไปยังที่ใหม่ โดยไม่แสดงข้อมูลที่ซ่อนไว้ให้แสดงออกมา

 • การสร้าง Header และ Footer จากชีตอื่นที่เคยสร้างไว้แล้ว โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้าง Header และ Footer ใหม่อีกรอบ

 • การสร้างรายงานสรุป หรือการสร้าง PivotTable ในมุมมองต่างๆ

 • การสร้าง PivotTable ด้วยฟิลด์เดียวและหลายฟิลด์

 • การย้าย PivotTable ไปยังที่ใหม่ รวมถึงการลบ PivotTable แบบชั่วคราวและแบบถาวร

 • การจัดเรียงข้อมูล หรือการ Sort Data และการกรองข้อมูล หรือการ Filter Data ด้วย PivotTable

 • การจัดกลุ่มข้อมูลตามที่ต้องการอย่างง่ายดาย

 • การแสดงข้อมูลตัวเลขในรูปแบบต่างๆ เช่น % โดยไม่ต้องเสียเวลาใส่สูตร

 • การ Format รายงานในรูปแบบต่างๆ

 • การ Update ข้อมูล และการเปิดไฟล์แล้วให้ Update ข้อมูลเองอัตโนมัติโดยไม่ต้องเสียเวลามา Update เอง

 • การดึงข้อมูลที่ต้องการจาก PivotTable รวมถึงการป้องกันไม่ให้ดึงข้อมูลได้


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการใช้ Excel ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้งานของ Excel ต่างๆ ได้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น