สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


 1. Excel Basic
  สอนการใช้งาน Excel ในระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน Excel ในขั้นสูงขึ้นต่อไปในระดับกลาง…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 2. Excel Intermediate
  สอนการใช้งาน Excel ในระดับขั้นกลาง ซึ่งจะช่วยให้การใช้งาน Excel ได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเพื่อไปในระดับ Advance ขั้นต่อไป…ดูรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตร เรียน 2 วัน

 1. Course Excel 1
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

  – Excel Intermediate

  – Excel Advance Function 1

  – Excel Inside Database

  – Excel Advance Technique 1

  – Excel Advance PivotTable 1

  (ปกติเรียนหลักสูตรละ 1 วัน แต่หลักสูตรนี้เรียนแค่ 2 วันเท่านั้น แทนที่จะเรียน 5 วัน)ดูรายละเอียดของหลักสูตร

 2. Course Excel 2
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับหลักสูตรของ Function ขั้น Advance และการใช้งาน PivotTable ขั้น Advance ได้แก่

  – Excel Advance Function 2

  – Excel Advance PivotTable 2

  ดูรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรขั้น Advance

 1. Excel Advance Function 1
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับสูตรต่างๆ ที่นิยมใช้กันในทางธุรกิจ ซึ่งมีสูตรต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้การทำงาน Excel ให้สะดวกเร็วมากยิ่งขึ้น…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 2. Excel Advance Function 2
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับสูตรในขั้นที่สูงขึ้น การดึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่สูตร Vlookup เท่านั้น รวมถึงการย่อสูตรให้สั้นลงเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานสูตรของ Excel ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 3. Excel Advance Technique 1
  สอนการใช้เทคนิคต่างๆ ของ Excel เพื่อที่จะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าวิธีเดิมๆ ที่เคยใช้กัน…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 4. Excel Advance Technique 2
  สอนการใช้เทคนิคต่างๆ ของ Excel ในภาคต่อจาก Excel Advance Technique 1 ที่จะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 5. Excel Inside Database
  สอนการใช้งาน Excel โดยใช้ฐานข้อมูลหรือ Database ที่มี มาทำรายงานในรูปแบบต่างๆ หรือให้แสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการ Sort หรือ การ Fillter ในขั้นธรรมดาจนถึงขั้นสูง หรือ ขั้น Advance เพื่อทำให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการจาก Database ที่มี…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 6. Excel PivotTable
  สอนการใช้งาน Excel ในด้านการทำรายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลที่มีในหลายๆ มิติ รวมถึงการสร้างข้อมูลเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ต้องแก้ไขที่ฐานข้อมูล หรือ ที่ Database ซึ่งจะช่วยทำให้ได้รายงานสรุปได้รวดเร็วมาก…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 7. Excel Advance PivotTable 2
  สอนการใช้งาน PivotTable ขึ้นสูง ซึ่งข้อมูลอาจจะอยู่แยกกัน เช่น คนละชีต หรือ คนละไฟล์ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลา Copy ข้อมูลให้มาอยู่รวมกันเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้การรายงานสรุปด้วย Excel ให้สะดวกเร็วมากยิ่งขึ้นและปลดล๊อคข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 8. Excel Conditional Format
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับการ Format ข้อมูล หรือ จากฐานข้อมูลเพื่อให้สะดวกในการใช้งานด้านการ Format ข้อมูล หรือสะดวกในการค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 9. Excel Auto Dynamic Chart
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับการใช้งาน Chart ใน Excel กับข้อมูลที่นำมาสร้าง Chart โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกข้อมูลหรือไประบายข้อมูลที่จะมาสร้าง Chart ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งานได้มากยิ่งขี้นโดยแค่ทำการกดปุ่มหรือเลือกข้อมูลที่ต้องการแค่นั้นเอง Chart ก็จะสร้างให้เองโดยอัตโนมัติ ทำให้การใช้งาน Chart ง่ายมากยิ่งขึ้น…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 10. Excel Dashboard
  สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลต่างๆ มาสร้างเป็น Dashboard ใน Excel เพื่อให้ง่ายในการดูข้อมูลสรุปในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขี้น…ดูรายละเอียดของหลักสูตร
 11. Excel Power Query
  สอนการใช้งาน Excel Power Query ที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลต่างๆ มาสร้างเป็น Database ซึ่งสามารถนำไปสร้างรายงานสรุป หรือ PivotTable ใน Excel เพื่อให้ง่ายในการดูข้อมูลสรุปในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขี้น…ดูรายละเอียดของหลักสูตร