สิทธิประโยชน์ทางภาษี

นิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า ตามหลักเกณฑ์

อ้างอิงจากกรมสรรพากร : https://www.rd.go.th/publish/13501.0.html