สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้าง Dashboard ด้วย Excel ว่าทำอย่างไร
 • เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างตัวกรองข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กระชับมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อเรียนรู้วิธีการนำชาร์ตมาใช้กับ Dashboard

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับการสร้าง Dashboard ด้วยโปรแกรม Excel ซึ่งจะช่วยให้ดูข้อมูลต่างๆ ในภาพกว้างได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับหลายหน่วยงาน เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล ฝ่ายโฆษณา ฯลฯ เป็นต้น
 • การใช้เครื่องมือในการสร้าง Dashboard
 • การเตรียมข้อมูลการก่อนใช้กับ Dashboard
 • การปรับข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้าง Dashboard
 • การสรุปข้อมูลเป็นรายปีจากฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน Dashboard
 • การจัดกลุ่มของราคาจากฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน Dashboard
 • การสร้างชาร์ตเพื่อนำมาใช้ใน Dashboard
 • การปรับชาร์ตให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ใน Dashboard
 • การสร้างตัวกรองเพื่อใช้กับ Dashboard
 • การใช้ตัวกรองให้มีผลกับ Dashboard ทั้งหมด
 • การสร้างตัวค้นหากับฟิลด์ที่ต้องการเพื่อใช้ใน Dashboard
 • การสร้าง Dashboard ให้มีความสวยงามด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ง่ายในการสร้าง Dashboard หรือ เพื่อให้ง่ายในการแก้ไข Dashboard

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสร้าง Dashboard ด้วย Excel เพื่อใช้ในการดูข้อมูลให้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามก็สามารถนำ Dashboard นี้ไปใช้งานได้กับหน่วยงานของท่าน

 

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง : การใช้ Dashboard กับฝ่ายขาย ซึ่งจะดูภาพของในด้านต่างๆ เช่น ยอดขายของเซล ยอดขายในแต่ละปี ยอดขายของเซลที่ทำยอดขายสูงสุด 5 คนแรก ยอดขายในแต่ละกลุ่มสินค้า และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถที่จะเลือกดูข้อมูลปีใดก็ได้ หรือ จะเลือกดูหลายปีรวมกันก็ได้ ซึ่งตัวเลขต่างๆ ทั้งหมดใน Dashboard จะเปลี่ยนไปตามปีที่ได้เลือกไว้อย่างรวดเร็ว หรือ การที่จะเลือกดูชื่อของพนักงานขายคนใดคนหนึ่งซึ่งจะสรุปยอดขายและจำนวนที่ขายของกลุ่มสินค้านั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

หลักสูตรดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้
(Aisin Asia Pacific Co., Ltd. – Engineer – พรพิมล เพชรทวี)

สอนเข้าใจง่าย รู้สึกสนุก
(Aisin Asia Pacific Co., Ltd. – Technical Admin – วีรวรรณ สุขพูล)

ได้ใช้ประโยชน์ในการนำเสนองาน ทำง่ายและรวดเร็ว
(Aisin Asia Pacific Co., Ltd. – Engineer – นายอลงกรณ์ ลาสอน)

ได้รับความรู้เพิ่มเติม และสามารถนำไปปรับใช้กับงานตนเองได้
(Aisin Asia Pacific Co., Ltd. – Engineer)

เนื้อหาเข้าใจง่าย,  อ.สอนไม่เร็วมากสามารถตามทันได้
(Aisin Asia Pacific Co., Ltd. – Engineer)

ดีครับ เนื้อหานำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำวันได้ เข้าใจง่าย
(Aisin Asia Pacific Co., Ltd. – Engineer)