วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

 • เพื่อให้ได้เรียนรู้สูตรต่างๆ ของการใช้งาน Excel เพื่อให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
 • เพื่อเรียนรู้สูตรในกลุ่มต่างๆ ที่นิยมใช้กัน เช่น
  1. กลุ่ม Lookup & Reference Function (สำหรับการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามที่ต้องการ)
  2. กลุ่ม Date & Time Function (สำหรับการจัดการวันที่และเวลา เช่น จัดเรียงข้อมูลตามวัน หรือ ตามเดือน ตามที่ต้องการ)
  3. กลุ่ม Math & Trick Function (สำหรับการปรับตัวเลขและทศนิยมในรูปแบบต่างๆ)
  4. กลุ่ม Logical Function (สำหรับการเช็คเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ต้องการ รวมถึงการนับหรือหายอดรวมแบบมีเงื่อนไขต่างๆ)
  5. กลุ่ม Information Function (สำหรับการให้แสดงข้อมูลอื่นแทนตามที่ต้องการถ้าเกิด Error หรือ เช็คข้อมูลว่าเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือ)
  6. กลุ่ม Text Function (สำหรับการจัดการข้อมูลในรูปแบบตัวหนังสือในรูปแบบต่างๆ)
 • เพื่อเรียนรู้การใช้สูตรต้องใช้อย่างไร และความเข้าใจในการใช้สูตรอย่างถูกต้องในแต่ละสูตร ไม่ใช่แบบจำกันมาหรือบอกต่อกันมา
 • เพื่อเรียนรู้การนำสูตรไปประยุกต์ใช้ซ้อนกันได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในการสร้างสูตรที่จะต้องใช้ซ้อนกันในบางครั้ง
 • เพื่อเรียนรู้สูตรในกลุ่มต่างๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

 • การดึงข้อมูลจาก database ด้วยสูตร Vlookup และ Hlookup
 • การแก้ไขปัญหาของการดึงข้อมูลด้วยสูตร Vlookup ที่ไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้โดยข้อมูลเป็นคนละประเภทกัน
 • การสร้างสูตรถ้ามีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมา เช่น ถ้าข้อมูลใช่แบบที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบแบบที่หนึ่ง หรือ ถ้าไม่ใช่อย่างที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบเป็นแบบที่สอง
 • การลดการใช้สูตรที่มีหลายๆ เงื่อนไข เพื่อให้สูตรสั้นลง รวมถึงการทำความเข้าใจสูตรที่สร้างได้ง่ายขึ้น
 • การใช้สูตรที่จำเป็นต้องใช้ซ้อนกันเมื่อมีหลายๆ เงื่อนไข ในวิธีการที่ง่ายมากๆ ซึ่งจะซ้อนกันกี่ชั้นก็ได้ โดยจะไม่สับสนในการสร้างสูตร ใน Excel
 • การนับจำนวนข้อมูลใน Excel ในรูปแบบต่างๆ เช่น นับเฉพาะตัวเลข นับเฉพาะตัวหนังสือ หรือ นับเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องการให้หา
 • การนับจำนวนของช่วงตัวเลขของข้อมูลเพื่อให้ได้จำนวนที่ต้องการให้ได้อย่างที่รวดเร็วใน Excel
 • การหายอดรวมของข้อมูล ตามเงื่อนไขที่เราต้องการในรูปแบบต่างๆใน Excel
 • การหายอดรวมของช่วงตัวเลขที่ต้องการ โดยไม่ต้องมารวมด้วยมือเองใน Excel
 • การปัดเศษจำนวนของทศนิยมในรูปแบบต่างๆ
 • การปัดจำนวนเต็มขึ้น ถ้ามีเศษทศนิยมไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตาม
 • การทำให้ได้ตัวเลขใหม่ โดยให้หลักหน่วย หรือหลักสิบเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
 • การทำให้หลักที่สองของเศษทศนิยมให้เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
 • การทำให้หลักสิบของจำนวนเต็มลงท้ายด้วยเก้าสิบทั้งหมด
 • การต้องการตัวเลขเฉพาะจำนวนเต็มอย่างเดียว โดยไม่เอาเศษทศนิยม ซึ่งจะต้องได้เลขจำนวนเต็มเหมือนเดิม
 • การปัดเศษทศนิยมให้ได้เศษทศนิยมตามสกุลเงินของไทยเรา
 • การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือภาษาไทย
 • การแยกข้อมูลของวันที่ ให้ได้เฉพาะตัวเลขของวันที่ หรือ เดือน หรือ ปี เพียงอย่างเดียวใน Excel
 • การรวมข้อมูลของตัวเลข วัน เดือน ปี ให้กลายเป็นวันที่ของ Excel ที่สามารถใช้งานได้
 • การหาระยะเวลาเป็น ปี เดือน วัน ตั้งแต่วันที่เริ่มจนถึงวันที่ปัจจุบัน
 • การหาวันที่ว่าเป็นวันใด ของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
 • การแยกจำนวนชั่วโมงและนาที ออกจากกัน เพื่อใช้ในการคำนวณ
 • การหาข้อมูลที่ Error และการแก้ไขไม่ให้แสดง Error โดยอัตโนมัติ
 • การให้หาข้อมูลของ วันที่ หรือตัวเลข ว่าอยู่ในรูปแบบของตัวเลข หรือ ตัวอักษร
 • การนับจำนวนข้อมูลของวันที่ โดยป้อนเฉพาะชื่อเดือนเท่านั้น
 • การป้อนเฉพาะรหัสของสินค้า โดยให้แสดงรายการอื่นๆ ออกมาให้ด้วย เช่น รายละเอียดของสินค้า หรือ ราคาสินค้า โดยไม่ต้องเสียเวลาไปคีย์เอง
 • การแก้ไขรหัสของสินค้า ถ้าไม่สามารถดึงข้อมูลได้ เพราะรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกัน
 • การให้แสดงข้อมูลของเดือนที่ต้องการ ซึ่งเดือนต่างๆ ที่อยู่ในแนวนอน โดยให้แสดงข้อมูลของเดือนที่ต้องการออกมาทั้งหมด
 • ข้อมูลอยู่ในรูปแบบตาราง ต้องการดึงข้อมูลเฉพาะจุดที่ต้องการในตาราง
 • ข้อมูลมีช่องว่างด้านหน้าของตัวหนังสือในหลายๆ บรรทัดโดยต้องการจะลบออก ในวิธีที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องมาลบออกเองด้วยมือซึ่งใช้เวลานาน
 • ข้อมูลเป็นตัวอักษรตัวเล็กหมด แต่ต้องการทำให้เป็นตัวใหญ่หมด หรือ จะให้เป็นตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกเท่านั้น
 • ข้อมูลอยู่ในช่องเดียวกัน ต้องการจะแยกออกมาให้เป็นคนละช่อง
 • ข้อมูลอยู่คนละช่อง ต้องการให้มาอยู่ในช่องเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลามาป้อนใหม่
 • นับจำนวนตัวอักษรทั้งหมดว่ามีกี่ตัวอักษร เพื่อใช้ในการคำนวณ
 • ค้นหาตัวอักษรที่ต้องการ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ เพื่อใช้ในการคำนวณ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้สูตร หรือ Function ของ Excel ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถนำสูตรไปใช้กับงานที่ทำอยู่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การใช้สูตรที่ต้องการให้ Bonus กับพนักงาน ตามยอด Amount ที่พนักงานขายได้

ตัวอย่าง 2 : การลบช่องว่างของข้อมูลออก ซึ่งใช้สูตรเป็นตัวจัดการ โดยไม่ต้องเสียเวลาลบช่องว่างออกที่ละรายการ


ความประทับใจของผู้เข้าอบรม

อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง เอาใจใส่ลูกศิษย์ดีมาก ให้ความชัดเจนกับทุกคำถามที่สงสัย ไม่นึกมาก่อนเลยว่า Function ใน Excel จะช่วยให้การทำงานใน Excel รวดเร็วขึ้นมาก รู้อย่างนี้น่าจะเรียนตั้งแต่แรกเพราะเสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้มีประโยชน์มากจริงๆ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ครับ

(CHAMPACA.CO.,LTD. – SENIOR OFFICER – WARIN THUMMAPATRATCHATA)

ได้เรียนรู้สูตรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ช่วยให้การทำงาน Excel ได้รวดเร็ว ดีมากเลยครับ สามารถนำไปใช้ร่วมกับสูตรอื่นๆ ได้อีกมาก
(บ. เฮ็นซูกิ (ไทยแลนด์) จก. ผู้จัดการ วิวัฒน์ มณีชัยศร)

ชอบมากค่ะหลักสูตรนี้ ช่วยทำให้การใช้งานดีขึ้นกว่าเดิมมากเลย เมื่อก่อนไม่รู้สูตรที่ใช้งาน ทำให้เสียเวลาในการทำงานมากเลย ขอบคุณค่ะ
(บ. อีโกลเบอร์ไรด์ จก. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วรรณี ประสานมิตร)

การอบรมในครั้งนี้ดีมากได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก และอาจารย์สอนและให้ข้อมูลได้ละเอียดและเข้าใจง่าย
(บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด – เจ้าหน้าที่ประเมินราคา – กัณฐิกา มมประโคน)

ทำให้เข้าใจสูตรexcelมากขึ้น
(บจก.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (มหาชน) – หัวหน้าแผนกการเงิน – จริยา เทพทอง)

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย
(บจก.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (มหาชน) – เลขานุการบริษัท – นางสาวสมกมล. พลวารินทร์)

อยากให้มีการจัดอบรมอีกเพราะเข้าใจง่าย
(บจก.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (มหาชน) – พนักงานบัญชี (ต้นทุนงานโครงการ) – อุทุมพร ทองใหม่)

สอนเข้าใจง่าย และเข้าใจการใช้สูตรexcel มากยิ่งขึ้น
(บจก.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (มหาชน) – หัวหน้าธุรการน.ส. วณัชชา สะหุนันต์)

มีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมมากค่ะ
(บจก.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (มหาชน) – พนักงานขาย – พัชรีวรรณ อมาตยกูล)

เนื้อหาในการสอนดีมากค่ะ
(บจก.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (มหาชน) – ธุรการคลังสินค้า – นางสาวรัตนาภรณ์ ระวังการ)

เข้าใจง่าย
(ไทวัสดุStaffชญาภา เม่นเผือก)

เนื้อหาของหลักสูตรสารมารถนำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
(CRC Thaiwatsadu Div Pog layout &fixtuteนายสมนึกไป วงศาแก้ว)

ได้ความรู้และความเข้าใจในการใช้ Functions ต่างๆที่จำเป็นในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพิ่มมากขึ้นครับ
(CRC THAI WATSADU​STAFFจารุพงศ์​ คำยา)

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย ใจดี และมีการสอบถามความเข้าใจอยู่ตลอด
(ไทวัสดุPlan-o-gramยุทธพงษ์ มานะวิชากิจ)

ดีมาก
(CRC THAI WATSADU​Div มาลี แซ่โค้ว)

เนื้อหาน่าสนใจค่ะ ใช้ในการทำงานหลายๆอย่าง อ.สอนเข้าใจง่าย
(CRC THAI WATSADU​Staffเสาวลักษณ์ พรหมสกุล)

ได้รับความรู้จากหลายfunction ในโปรแกรมexcel เพิ่มขึ้น
(CRC Thaiwatsadu – DM – เอกพจน์ แุปโคตร)

เนื้อหาดีมากค่ะ
(ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัดCall centerธิดารัตน์ แข็งขัน)

เนื้อหาดีมาก
(ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด – DIV – อุษา บุญเกิด)

ดีมากๆๆ
(ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด – DM – อรรถพล. นิวอนรัมย์)

ดีมากค่ะ
(Crc ไทวัสดุ จำกัดSale promotionสุกัญญา เอียหาญ)

รอบรู้เข้าใจง่าย
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​Department ยุ​รนันท์​ โพ​ธารินทร์​)

ได้ความรู้ใหม่ๆ เยอะมาก
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​ – DM กมลทิพย์ เสมอใจ)

ข้อมูลเนื้อหามีประโยชน์มากค่ะสำหรับนำไปปรับใช้ต่อในกานทำงาน จะช่วยให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นค่ะ
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​DM พัชราพรรณ จันทนา)

สอนดี
(ไทวัสดุDM ทินกร นิสสัย)

อาจารย์​สอนดี
(ไทวัสดุ​สำนักงาน​ใหญ่​จัดซื้อ​ สุพจน์​ ภู​ทอง​ก้าน)

เนื้อหาละเอียดดี ทำให้ได้รู้การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆใน excel เพิ่มขึ้น, อาจารย์สอนละเอียด และค่อยเป็นค่อยไป เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดให้ลองทำไล่ไปตามสเตปพื้นฐานจนประยุกต์ใช้
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​DM ณิชาภา ประเสริฐสม)

มีประโยชน์ เหมาะกับการนำไปดัดแปลงใช้งาน
(CHG​Non store sale Division – ภัทรวัจน์ คงศรี)

เนื้อหาดี สามารถนำไปใช้ได้จริง อาจารย์ผู้สอนคอยให้คำแนะนำอย่างดีเยี่ยม
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​Staff ธนดล ท่าวัง)

ดีเยี่ยม
(CHGDepartment Manager Saithong Choorut)

เยี่ยมมาก
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​Div. ศิญาภัสร์ อมรสู่สวัสดิ์)

สอนเข้าใจง่าย ทำตามได้ทัน
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​HR ศิริพร แดงเถิน)

ดีมาก
(CHGDM รสสุคนธ์ เหมือนศาสตร์)

อาจารย์สอนดีมากค่ะ ใจเย็น พูดชัดเจน เข้าใจง่าย กระชับ
(ไทวัสดุ จำกัดStaff วราภรณ์ แสงเดือน)

เนื้อหาเข้าใจง่าย ใข้งานได้จริง
(บริษัท​ ซีอาร์ซี​ไท​วัสดุ​ จำ​กัด​DM วสันต์ พรหมคุณ)

เนื้อหาของหลักสูตรค่อนข้างครบถ้วน อาจารย์ผู้สอนใจเย็น และสอนละเอียดค่ะ
(บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด – ผู้จัดการ วนิดา เลิศลิมชลาลัย)

อาจารย์​สอนดี ไม่ช้าไม่เร็ว เกินไป สอนละเอียด​
(บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดManager  เขมณัฐฐ์ พฤกษารัตนนนท์)

เนื้อหามีประโยชน์ต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน อาจารย์สอนเข้าใจง่ายคะ
(บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ชัญญมน หงวนบุญมาก)

เนื้อหาแน่น สอนดี มีทริคให้ตื่นเต้นตลอด
(บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดOfficer 3 ณัฏฐณิชา หนูขาว)