สอนหรือเรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)

สอน excel เรียน excel – powerpoint – access (เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance)


  1. PowerPoint Basic
    สอนการใช้งาน PowerPoint ในระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน PowerPoint ในขั้นสูงขึ้นต่อไป…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  2. PowerPoint Intermediate
    สอนการใช้งาน PowerPoint ในระดับขั้นกลาง ซึ่งจะช่วยให้การใช้งาน PowerPoint ได้ดีและเก่งมากยิ่งขึ้น…ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  3. PowerPoint Advance
    สอนการใช้งาน PowerPoint ในระดับขั้นสูง เพื่อให้การ Present ดีมากยิ่งขึ้น…ดูข้อมูลเพิ่มเติม