หลักสูตร Excel (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตร Excel (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตรที่เปิดสอนของโปรแกรม Excel ได้แก่
1. Excel Basic
2. Excel Intermediate
3. Excel Function
4. Excel Advance Function
5. Excel Advance Technique 1
6. Excel Advance Technique 2
7. Excel Inside Database
8. Excel PivotTable
9. Excel Advance PivotTable
10. Excel Conditional Format
11. Excel Auto Chart
12. Excel Dashboard

Read More

หลักสูตร PowerPoint (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตร PowerPoint (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตรที่เปิดสอนของโปรแกรม PowerPoint ได้แก่
1. PowerPoint Basic
2. PowerPoint Intermediate
3. PowerPoint Advance

Read More

หลักสูตร Access (แต่ละรายการเรียน 2 วัน)

หลักสูตร Access (แต่ละรายการเรียน 2 วัน)

หลักสูตรที่เปิดสอนของโปรแกรม Access ได้แก่
1. Access Basic
2. Access Intermediate - Advance

Read More

สอน Excel เรียน Excel PowerPoint Access เบื้องต้น กลาง ขั้นสูง
สอน  Dashboard with Power BI Desktop

สอน Excel เรียน Excel PowerPoint Access เบื้องต้น กลาง ขั้นสูง สอน excel เป็นกลุ่มนอกสถานที่แบบ in-house
ตั้งแต่ เบื้องต้น basic – ระดับกลาง intermediate – ขั้นสูง advance
เช่น PivotTable, Advance 
PivotTable, Chart, Inside Database, Conditional Format, Advance Technique, Function, Advance Function
รวมถึง Dashboard with Power BI Desktop

 

Training Microsoft Excel – PowerPoint – Access

ExcelAdvance.com

รับจัดฝึกอบรม หรือ รับสอน เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Excel – PowerPoint – Access ตั้งแต่ ระดับผู้เริ่มต้นใช้งาน หรือ ระดับเบื้องต้น (Basic) ระดับกลาง (Intermediate) และขั้นสูง (Advance) รวมถึง สอนวิธีสร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop ให้กับองค์กร หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ นอกสถานที่หรือสถานที่ทำงานของลูกค้า ที่เรียกว่า สอนแบบ In-house ในลักษณะเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยในการเสริมทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานให้มีความรู้และความชำนาญเพิ่มมากยิ่งขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น และประหยัดเวลาในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น