หลักสูตร Excel (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตร Excel (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตรที่เปิดสอนของโปรแกรม Excel ได้แก่
1. Excel Basic
2. Excel Intermediate

หลักสูตรขั้น Advance
1. Excel Function
2. Excel Advance Function 2
3. Excel Advance Technique 1
4. Excel Advance Technique 2
5. Excel Inside Database
6. Excel PivotTable
7. Excel Advance PivotTable 2
8. Excel Conditional Format
9. Excel Auto Dynamic Chart
10. Excel Dashboard
11. Excel Power Query

Read More

หลักสูตร PowerPoint (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตร PowerPoint (แต่ละรายการเรียน 1 วัน)

หลักสูตรที่เปิดสอนของโปรแกรม PowerPoint ได้แก่
1. PowerPoint Basic
2. PowerPoint Intermediate
3. PowerPoint Advance

Read More

หลักสูตร Access (แต่ละรายการเรียน 2 วัน)

หลักสูตร Access (แต่ละรายการเรียน 2 วัน)

หลักสูตรที่เปิดสอนของโปรแกรม Access ได้แก่
1. Access Basic
2. Access Intermediate - Advance

Read More


สอน Excel หรือ อบรมคอมพิวเตอร์ทาง Internet …คลิกที่นี่… (New)


อบรม หรือ สอน Excel – PowerPoint – Access
Dashboard – Power Query –  Power BI Desktop


สอน Excel เป็นกลุ่มนอกสถานที่
ตั้งแต่ขั้นเบื้องต้น – ขั้นกลาง – ขั้นสูง
เช่น Function, Database, PivotTable, Advance
 PivotTable, Chart